استفاده از پمپهای سایدکانال به همراه پمپ سانتریفوژ متداول