پمپهای مستغرق فاضلابی

انواع پروانه های پمپهای مستغرق فاضلابی

انواع پروانه های پمپهای مستغرق فاضلابی

در ادامه مبحث انواع پروانه های پمپهای مستغرق فاضلابی به معرفی پروانه های دوکاناله و پروانه های سه و یا چهار کاناله می پردازیم و آنگاه به معرفی پروانه های گردابی خواهیم پرداخت و در انتها انواع پروانه های خاص را مرور خواهیم نمود. پروانه های دوکاناله یکی از ایرادات پروانه های دوکاناله این است… برای استفاده ازین محتوا وارد شوید. ابتدا وارد شوید. عضویت الماسی