پمپهای Hygienic

مشخصات پمپهای Hygienic

مشخصات پمپهای Hygienic

در این مبحث به بیان مشخصات پمپهای Hygienic می پردازیم. این پمپها صرفنظر از ساختمان و طبقه بندی در ساخت دارای 4 ویژگی مهم و یکسان زیر می باشند:صیقلی بودن سطوحکلیه قسمتهای این پمپ شامل گذرگاههای ورودی و خروجی، محفظه پمپ، قطعات داخلی مانند پروانه و یا هر قطعه ای دیگر که بر حسب ساختار ساختمانی پمپ با سیال در تماس می باشد از سطوح صیقلی شده و الکتروپولیش ساخته می شود. این کار مانع از به جای ماندن [...]

مقدمه ای بر پمپهای hygienic

مقدمه ای بر پمپهای Hygienic

در این درس به بیان مقدمه ای بر پمپهای hygienic می پردازیم. در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی به دلیل حساسیت بالای محصولات تولیدی به آلودگی های ناشی از فرایندهای تولید و نیز انتقال مواد اولیه و محصولات از پمپهایی با سطوح بسیار صاف و صیقلی و بدون خلل و فرج استفاده می شود. جهت صیقلی نمودن سطوح این دسته از پمپها از الکتروپولیش سطوح استفاده می شود. این صیقلی شدن سطوح باعث می شود که ناخالصیها و آلودگیها [...]