نویسنده مرکزآموزش پمپ ایران

پمپهای سانتریفوژ

استفاده از سرعت مخصوص در طراحی پمپهای سانتریفوژ

سازندگان پمپهای سانتریفوژ از روشهای متفاوتی برای طراحی این نوع از پمپها استفاده می کنند. یکی ازین روشها استفاده از نرم افزارهای مهندسی موجود برای طراحی پمپها از قبیل المان محدود FEM و محاسبات عددی سیالاتی CFD می باشد. یکی دیگر ازین روشهای size-factor کردن یک پمپ موجود با استفاده از شرعت مخصوص می باشد.یک… برای استفاده ازین محتوا وارد شوید. ابتدا وارد شوید. عضویت الماسی

طبقه بندی پمپهای سانتریفوژ

طبقه بندی پمپهای سانتریفوژبراساس API610

طبقه بندی پمپهای سانتریفوژ: استاندارد API 610  هجده نوع پمپ سانتریفوژ را معرفی می کند که به 3 دسته عمده پمپهای Overhung ، Between Bearing , Vertical Split تقسیم می شود. پمپ های سری OH1 : این دسته از پمپهای سانتریفوژ افقی و از نوع End-Suction بوده که پایه آنها مستقیما به Base-plate متصل می باشد. این دسته از پمپها تمامی الزامات API610 را برآورده نمی سازند لذا به هنگام خرید این دسته از پمپها باید دقت نمود که قوانین مربوط به [...]