آیا هنوز در مورد راندمان پمپهای سانتریفوژ ابهام دارید؟