نمونه درسهای مرکزآموزش پمپ ایران

در صورتی که با خرید عضویت الماسی در دانشگاه پمپ ایران ثبت نام کنید به درسهای زیر دسترسی کامل خواهید داشت.

سرفصلها:

 • مقدمه ای بر پمپهای مغناطیسی
 • ساختار پمپهای مغناطیسی

سرفصلها:

 • مقدمه ای بر پمپهای خلا
 • آموزش پمپهای خلا: پمپ رینگ مایع
 • پمپهای خلا: پمپ دورانی فکی
 • پمپهای خلا: معرفی پمپهای Screw
 • پمپهای خلا: Rotary Vane Pumps

سرفصلها:

 • مقدمه ای بر کاویتاسیون
 • کاویتاسیون: NPSH
 • فرسایش
 • علائم و نشانه های وقوع
 • روشهای جلوگیری از کاویتاسیون
 • روشهای افزایش NPSHa
 • روشهای کاهش NPSHr